News & Insights

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 2024 Yılı İdari Para Cezası Tutarları

1 – GİRİŞ

6698 sayılı KVKK’nin 18. maddesinde düzenlenen İdari Para Cezalarının 2024 yılı tutarları Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanmıştır

2 – İDARİ PARA CEZALARININ BELİRLENMESİ USULÜ

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari para cezası” başlıklı 17. maddesi uyarınca; idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. 213 sayılı VUK kapsamında, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 olarak tespit edilmiştir.

3 – KVKK 18. MADDE KAPSAMINDA 2024 YILI İDARİ PARA CEZALARI

KVKK kapsamında düzenlenen idari para cezaları, Kabahatler Kanunu 17. maddesi uyarınca 2023 yılı idari para cezası tutarlarının %58,46’sı oranında artırılmıştır. Artırılma sonucu belirlenen 2024 yılı idari para cezalarına, 2023 yılı ile karşılaştırmalı olarak tablomuzdan ulaşabilirsiniz: 

Madde Aykırılık Oluşturulan Madde 2023 Yılı Ceza Tutarları 2024 Yılı Ceza Tutarları 
KVKK md. 18/a Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme (KVKK md. 10) 29.852 TL – 597.191 TL 47.303 TL – 946.30 TL 
KVKK md. 18/b Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (KVKK md. 12) 89.571 TL – 5.971.989 TL 141.934 TL –  9.463.213 TL 
KVKK md. 18/c Kurul kararlarının yerine getirilmemesi (KVKK md. 15) 149.285 TL – 5.971.989 TL 236.557 TL –  9.463.213 TL 
KVKK md. 18/ç Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi (KVKK md. 16) 119.428 TL – 5.971.989 TL 189.245 TL – 9.463.213 TL 

4 – SONUÇ

KVKK 18. madde ile düzenlenen idari para cezalarında, 2024 yılı için yeniden değerleme oranında (%58,46) artırılan tutarlar uygulanacaktır.


Av. Ece Akbaba
Published :
Categories: Data Protection