Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hk.

Mahmut Barlas / Competition & Antitrust

Avrupa Birliği rekabet hukuku mevzuatı ile uyumlu bir rekabet mevzuatı oluşturulabilmesine yönelik olarak hazırlanan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Rekabet Kurumu’nun idari işleyişine ilişkin ve Türk Rekabet Hukuku’nun esasına yönelik Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) getirilecek birçok düzenlemeyi içeren bu değişiklik ile ilgili olarak bazı önemli başlıkları aşağıda dikkatinize sunarız.

Muafiyet Konusunda Kendi Kendini Değerlendirme Yöntemi

Teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin, Kanun’un “Muafiyet” başlıklı 5. maddesinde belirtilen koşulları sağlanması halinde rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara, uyumlu eylemlere ve kararlara karşı Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından muafiyet uygulanmasına karar verebileceği yönündeki hüküm, “şartların tamamının sağlanması durumunda teşebbüslerin muafiyetten faydalanacağı” şeklinde değiştirilmiştir.

Halihazırda pratikte uygulanmakta olan bu yöntem söz konusu değişiklik ile Kanun’a da getirilmekte olup muafiyetten yararlanmak isteyen teşebbüsler muafiyet değerlendirmelerini kendi kendilerine yapabilecek olup isteğe bağlı olarak Kurul’a başvurabileceklerdir.

Rekabet İhlallerinin “De Minimis” Kapsamında Soruşturulmaması

Kanun’un “Ön Araştırma Süreci” başlıklı 41. maddesinde yapılan değişiklik ile Kurul’un pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu yapmayabileceği düzenlenmiştir. Bu değişikliğin bir sonucu olarak Kurul’a soruşturma sürecinde bir nev’i takdir yetkisi tanınmış olup söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin esasların Kurul tarafından çıkartılacak bir Tebliğ ile düzenlenmesi öngörülmüştür.

Bu takdiri yetki sayesinde açılacak soruşturmalarının sayısının azalması fakat Kurul’ın konservasyonu daha yüksek olan soruşturmalara yoğunlaşması beklenmelidir.

Rekabet Soruşturmalarında Taahhüt ve Uzlaşma Mekanizmaları

Kanun’un “Kurulun Soruşturmaya Başlaması” başlıklı 43. maddesinin başlığı değişiklik ile “Soruşturmaya Başlanması, Taahhüt ve Uzlaşma” olarak değiştirilmekte ve mehaz Avrupa Birliği mevzuatında bulunan taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin Türk Rekabet Hukuku mevzuatına kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu değişiklik ile getirilen taahhüt müessesesi ile ön araştırma ya da soruşturma sürecinde olan teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, Kurul’a taahhüt sunabilecek olup Kurul tarafından bu taahhütlerin rekabet ihlallerini giderilebileceğine kanaat getirildiği takdirde bu taahhütler, ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verilebilecektir.

Yine değişiklik ile getirilen uzlaşma müessesesi ile Kurul ve hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilecek ve uzlaşma sonucunda hükmedilecek idari para cezasında %25’e kadar indirim uygulanabilecektir.

 

 

Yerinde İnceleme Yetkisinin Bilişim Sistemlerini de Kapsaması

Kanun’un “Yerinde İnceleme” başlıklı 15. maddesinde belirtilen Kurul’un inceleme yaparken yazılı veya sözlü açıklama talep edebilmesi, teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin yerinde inceleme yapabilmesi, evraklar, belgeler gibi fiziki alanların incelenebilmesi ve gerekirse suretinin alınabilmesi gibi yetkilerinin yanında yapılan değişiklik ile elektronik ortamda ve bilişim sistemlerinde bulunan her türlü veriyi inceleme yetkisi getirilmiştir.

Bu değişiklik ile birlikte Kurul uzmanlarının uzaktan bilgisayar sunucularına erişiminin ve uzaktan yerinde inceleme yapabilmelerinin önü açılmıştır.

Yapısal Tedbirler

Kanun’un “İhlale Son Verme” başlıklı 9. maddesinde yapılan değişiklikle, Kurul’un nihai kararlarında yapısal tedbirler alabileceğine ilişkin düzenlenme getirilmiştir. Değişikle birlikte Kurul, Kanun’un “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı 4. maddesinin, “Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” başlıklı 6. maddesinin veya “Birleşme ve Devralmalar” başlıklı 7. maddesinin ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için gereken yapısal tedbirleri nihai kararında bildirebilecektir. Bununla birlikte, söz konusu değişiklikte yapısal tedbirlerin daha önce uygulanan davranışsal tedbirlerin sonuç vermemesi neticesinde uygulanacak istisnai bir yetki olduğu belirtilmiştir.

Hakim Durum Testi Yerine Etkin Rekabetin Önemli Ölçüde Azaltılması Testi

Kanun’un “Birleşme veya Devralma” başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklik ile, birleşme ve devralma işlemleri sonucunda ortaya çıkabilecek olan tek taraflı etkilerin ve iş birliği etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilmesi amacı ile hakim durum testi yerine Avrupa Birliği Hukukunda uygulanan “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması” testi getirilmektedir. Etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi ile hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi sonucunu doğuran işlemlerin yanı sıra rekabeti önemli ölçüde azaltabilecek işlemler de yasaklanabilecektir.

Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim bizlere ulaşabilirsiniz.

 

 

DURUKAN HUKUK BÜROSU

Av. Mahmut Barlas

Stj. Av. Çağdaş Altınova

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject                  : Amendments on The Law on the Protection of Competition

Date                       : 25 June 2020

 

The amendments of the Law on the Protection of Competition (“Law”), which was prepared to create a competition legislation compatible with the European Union competition law, was published in the Official Gazette on 24 June 2020. Amendments includes many amendments regarding the administrative functioning of the Turkish Competition Authority and Turkish competition law. Some important topics related to these amendments are stated below.

Self-Assessment Procedure in Exemptions

The Article 5 of the Law, which governs the exemptions to anti-competitive agreement and concerned practices has been amended as to giving Turkish Competition Board (“Board”) a self-assessment authority on issuing exemptions to certain agreements, concerted practices between undertakings and decisions of the associations of undertakings, if certain conditions are met.

This procedure is included to the Law with this amendment and undertakings who wish to benefit from exemption will be able to self-assess the exemption.

De Minimis Principle on Investigations

The long-discussed “de minimis” principle has been introduced to Turkish law by way of amending the Article 41 of the Law, which governs the “Preliminary Inquiry”. With this amendment, the Board will be able to decide not to launch a full-fledged investigation for agreements, concerted practices and/or decisions of association of undertakings which do not exceed the market share and turnover thresholds that will be determined by the Board by a communiqué.

As a result of this amendment, the Board has been granted a discretionary power in the investigation process and it is envisaged that the principles regarding the implementation of the said regulation will be regulated with a notification to be issued by the Board. With this discretionary power, it is expected that the number of investigations to be launched should be reduced and the Board should be concentrating on investigations with higher conservation.

Settlement and Commitment Mechanism

Similar to the legislations in European Union, the Turkish competition legislation now has been introduced to the commitment and settlement procedures, which allows the Board to accept commitment claims by investigated parties and settle with them accordingly.

With the commitment mechanism, the undertakings or associations of undertakings that are in the preliminary investigation or investigation process are able to submit commitments to the Board and if the Board is convinced that violations can be prevented with that commitment, it is going to be a binding agreement. As a result, the Board can decide not to launch an investigation or can terminate the investigation that has already been launched.

With the settlement mechanism, up to %25 discount can be applied to the administrative fines that ruled if the undertakings or association of undertakings which launched an investigation accepts the violation until the notification of the investigation report.

 

Access to IT Systems on On-Site Investigation Process

The amendment provisions also includes an explicit provision that during on-site inspections, the Board can inspect and make copies of all information and documents in companies’ physical records as well as those in electronic space and IT systems, which the Authority already does in practice.

This is also confirmed in the amendment preamble as it indicates that the amendment serves “further” clarification on the powers of the Authority which are particularly important for discovering cartels.

As a result of this amendment, Board experts has access to remote computer servers and the ability to perform on-site investigations remotely.

Structural Remedies

With the amendment in the Article 9 of the Law that regulates “Termination of Infringement”, an amendment was introduced giving the Board authority to take structural measures in its final decisions.

In the event of an anti-competitive conduct (anti-competitive agreement or concerned practice, an abuse of the dominant position or breach of merger clearance), the Board shall have the authority to take necessary structural remedies for the protection of competition.

However, it was stated in the amendment that the structural remedies were exceptional authority to be applied as a result of the behavioral measures that were gave no results.

Significant Impediment of Effective Competition Test Instead of Dominant Position Test

The dominant position test stated under the Article 7 of the Law has now been replaced with significant impediment of effective competition test, which is an already applied practice in the European Union and aims to evaluate the unilateral and cooperation effects that may arise as a result of the merger and acquisition transactions.

The transactions that result in creating a dominant position or strengthening the existing dominant position and transactions that can significantly reduce the competition may be prohibited with the significant impediment of effective competition test.

Should you require any further clarification, please do not hesitate to contact us.

 

 

DURUKAN LAW FIRM

Av. Mahmut Barlas

Stj. Av. Çağdaş Altınova