News

Stamp Duty Exemption in M&A’s

Mahmut Barlas / Mergers and Acquisitions

On 9 August 2016, an ominous bill  (the “Improvement of Investment Law”) has been published in the Official Gazette as to amend numerous laws for improvement of investments in Turkey. This was one of the legal enactments in order to provide different flexibilities and additional benefits for third parties, which are considering investing in Turkey.

Read More

İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Başvurulacak Kanun Yolu Hk.

Mahmut Barlas / Insurance & Reinsurance

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun (“Kanun”) 30. maddesi ile kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu (“Tahkim”) nezdinde faaliyet gösteren İtiraz Hakem Heyeti kararlarına karşı başvurulacak kanun yolu, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 19/06/2020 tarih ve 2019/4 Esas 2020/1 Karar sayılı kararı (“Karar”) ile netlik kazanmıştır.

Read More

Sigorta alacağının temliki hakkında reformist bir yargı kararı

Mahmut Barlas / Insurance & Reinsurance

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde görülen 2017/144 E. sayılı davada, sigorta alacağı, üçüncü bir kişiye temlik edilmiştir. Temlik alan üçüncü kişi, sigorta şirketine alacak davası açmıştır.

Read More

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik Hk.

Mahmut Barlas / Insurance & Reinsurance

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle 28 Ekim 2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır.

Read More

Tek taraflı sürücü vefat kazalarında uzamış ceza zamanaşımı süresinin güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararında 8 yıl olarak değerlendirilmesine ilişkindir.

Kerem Karabucak / Insurance & Reinsurance

01.06.2015 tarihinden önce tanzim edilen Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk poliçeleri için; sürücünün kendi kusuruyla vefat ettiği hallerde, sürücünün geride kalan desteklerinin tazminat talep etme hakkı bulunduğu Yargıtay’ın birçok kararı ile içtihat olunmuştur.

Read More

20.03.2020 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişiklik Hakkında

Olgu Şeker / Insurance & Reinsurance

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda (“Genel Şartlar”) birçok önemli değişikliğin bulunduğu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20/03/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01/04/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Read More

Mandatory mediation in commercial lawsuits.

Mahmut Barlas / News

As per Law on Labor Courts , filing lawsuits for certain labor law disputes   is subject to making a submission to a licensed mediator and not having to settle. This is a cause of action under Turkish law and any lawsuits filed without complying with this legal requirement shall be dismissed.

Read More

Arabuluculuk Anlaşmasının Kesin Etkisi

Nedim Durukan / News

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“Arabuluculuk Kanunu”) üzerinde değişiklikler yapan kanun tasarısı, 13 Ekim 2017 günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen değişiklikler ile arabuluculuk uygulamasında gerekli ve önemli olduğunu düşündüğümüz bir takım farklılıklar hayatımıza dahil olacak.

Read More

Arabuluculuk Nedir?

Nedim Durukan / News

Son yıllarda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünyada hızla gelişme göstermekte olup, bu yöntemi kullanan ülkeler içerisinde de özellikle “Arabuluculuk” (Mediation) yönteminin öne çıktığı, yaygın ve başarılı olarak uygulandığı görülmektedir Arabuluculuk, Dünya genelinde en çok tercih edilen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biridir.

Read More

09/10/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan; 17/07/2020 tarih, 2019/40 E., 20/40 K. Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı Hk. (“Anayasa Mahkemesi Kararı”/”Karar”)

/ Insurance & Reinsurance

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kaynaklı davalarda uygulama konusu olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki (“Kanun”) bazı maddelerin Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonuçlanmıştır.

Read More

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hk.

Mahmut Barlas / News

6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Elektronik Tebligat Yönetmeliği”) yayınlanmıştır. Adı geçen yönetmeliğe göre tebligatın elektronik yol ile yapılması zorunlu kurum ve kişiler, elektronik tebligat adresinin temin edilme süreci, tebligatın muhataba tebliğ usul ve esasları ile intibak süreci mevzuatımıza dahil edilmiştir.

Read More

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Önemli Değişiklikler

Mahmut Barlas / News

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Read More

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Kayıt Süresi Hakkında

Mahmut Barlas / News

04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca ticari elektronik ileti gönderen gerçek ve tüzel kişi hizmet sağlayıcılar Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”)’ne kayıt olmakla yükümlüdür.

Read More

Turkish Zoning Amnes

Mahmut Barlas / Real Estate

Crowded cities and unplanned urbanization have always been plagued Turkey. According to the Ministry of Environment and Urbanization (the “Ministry”), more than ten million structures in the country violate zoning laws and regulations.

Read More

Republic of Turkey Ministry of Trade’s Announcement on Dividend Distributions

Mahmut Barlas / Corporate Support

Republic of Turkey Ministry of Trade ("Ministry") made an announcement on 31.03.2020 to the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey ("TOBB") about the dividend distributions to protect the equity of corporations due to the Covid-19 virus and requested it to be forwarded to all companies.

Read More

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Bağlayıcı Şirket Kuralları Hakkında Duyurusu

Mahmut Barlas / Data Protection

Kişisel Verileri Koruma Kurum’u (“Kurum”) 10.04.2020 tarihinde yurt dışına kişisel veri aktaran Türkiye’de yerleşik veri sorumlularını yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yayınladı.

Read More

Personal Data Protection Board’s Announcement on Binding Corporate Rules

Mahmut Barlas / Data Protection

Turkish Personal Data Protection Board ("Board") issued an important announcement on 10.04.2020 that closely concerns those of Turkish data controllers who transfers personal data abroad.

Read More

Registration Date to VERBİS is Extended due to Covid-19

Mahmut Barlas / Data Protection

Due to Covid-19 epidemic, many workplaces stopped working physically or switched to home office working system. Because of the Covid-19 outbreak, it is difficult for the data controllers to prepare personal data processing inventory, prepare a data map and register to Registry Information System (VERBİS).

Read More

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri

Mahmut Barlas / Data Protection

6 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de, çeşitli bilgi ve iletişim güvenliği tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) yayınlanmıştır.

Read More

Most Efficient Ways to Handle Insurance Claims: Litigation & Arbitration vs. Mediation

Mahmut Barlas / Banking and Finance

No doubt that efficient claim handling plays vital role for insurance carriers to maintain customer satisfaction and add continuous growth to their portfolios.

Read More

What COVID-19 Introduced to Turkish Insurance Legislation?

Mahmut Barlas / Banking and Finance

Since February 2020, different measures and restrictions is being implemented by the Turkish government to control the effects of the COVID-19 pandemic and to protect public health while sustaining the continuity of businesses.

Read More

An Issue Definitely not to be Underestimated: Cyber Risks

Mahmut Barlas / Banking and Finance

Digital transformation creates significant opportunities for innovation, efficiency and convenience  for businesses. However, reliable digital technologies come along with digital security and privacy protection risks. Data theft and cyber risk are major threats for corporations and organizations.

Read More

Major amendment of concordat mechanism in Turkey

Mahmut Barlas / Banking and Finance

According to Article 4 of Decree numbered 669 and dated 31 July 2016, postponement of bankruptcy has been revoked from Turkish legislation as a matter consisted under state of emergency regulations in Turkey, following the attempted coup on 15 July 2016.

Read More

Duties of the Concordat Commissioner

Mahmut Barlas / News

Under any debt relationship, it is obvious that the creditor has the upside as to pushing its demands and claims. However, due to the nature of concordat being a collective debt liquidation agreement in order to provide flexibility to the debtor, any claims of the creditors, whom already could not collect their receivables on time, will affect the flexibility goal of the concordat. In order to prevent actions that may affect the success of concordat, there is mandatory court supervision during the entirety of the process. In order for that purpose the court appoints a third party named as the “concordat commissioner”.

Read More

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hk.

Mahmut Barlas / Competition & Antitrust

Avrupa Birliği rekabet hukuku mevzuatı ile uyumlu bir rekabet mevzuatı oluşturulabilmesine yönelik olarak hazırlanan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Read More

Rekabet Kurulu Yeniden Satış Fiyatı Tespitine Karşı Sert Yaklaşımını Artırarak Sürdürüyor

Mahmut Barlas / Competition & Antitrust

Rekabet Kurumu, Maysan Mando’ya bayilerinin satış fiyatlarını izleyen ve satış politikalarına müdahale eden uygulamaları nedeniyle Satış Fiyatını Belirleme (“YSFB”) ihlalinden ceza verdi.

Read More

Ticaret Bakanlığı’nın Kar Dağıtımlarının Kısıtlanmasına İlişkin Duyurusu Hakkında

Mahmut Barlas / Corporate Support

Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”)’ne 31.03.2020 tarihinde iletmiş olduğu Kar Dağıtımlarına İlişkin Duyuru ile Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunması için kar dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin duyurunun, tüm firmalara iletilmesi istenmiştir. Bu sebeple TOBB, 01.04.2020 tarihinde tüm oda ve borsalara sermaye şirketlerinde kar dağıtımının sınırlandırılması ile ilgili yazıyı göndermiştir.

Read More

Traffic Police-Related Costs vs. German Toll Fees

Mahmut Barlas / Banking and Finance

The EU directive 1999/62 imposes on Member States, which maintain tolls on the trans-European road network a precise and unconditional obligation to determine the level of tolls based on infrastructure costs only.

Read More

17.09.2020 tarihli 2016/13010 Başvuru Numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı Hk.

Mahmut Barlas / Data Protection

Anayasa Mahkemesi’nin işverenin çalışanın e-postalarını denetlemesine ilişkin 17.09.2020 tarihli 2016/13010 Başvuru Numaralı kararı (“Karar”) 14.10.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Read More

Covid-19 Sebebi ile VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hk.

Mahmut Barlas / Data Protection

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile birçok işyeri fiziksel olarak çalışmayı bırakmış veya evden çalışma sistemine geçmiştir. Hal böyle iken veri sorumluları için de kişisel veri işleme envanteri hazırlama, şirketinin veri haritasını çıkartma ve Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt gibi süreçlerin yerine getirilmesi de zorlaşmıştır.

Read More

Exemptions form VERBIS registry

Mahmut Barlas / Data Protection

Under Turkish law, personal data processing is deemed as any operation performed upon personal data such as collection, recording, storage, retention, alteration, re-organization, disclosure, transferring, taking over, making retrievable, classification or preventing the use thereof, fully or partially through automatic means or through non-automatic means.

Read More

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Mahmut Barlas / Data Protection

21 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 2018 yılında Danıştay kararıyla[1] yürütmesi durdurulan “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’’ yürürlükten kaldırılmıştır.

Read More

VERBIS Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında

Mahmut Barlas / Data Protection

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde 27 Aralık 2019 tarihlinde yayınlanan 2019/387 sayılı kurul kararı ile VERBİS’e kayıt süresi uzatıldı.

Read More

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Hk.

Mahmut Barlas / Insurance & Reinsurance

24 Aralık 2018 tarihinde Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ (“Alacak Sigortası Usul ve Esaslar Tebliği”) ve Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği (“Tarife ve Talimat Tebliği”) yayınlanmıştır.

Read More

Dava şartı eksikliğinde süre verilmesi konusunda yüksek yargı kararı

Mahmut Barlas / Insurance & Reinsurance

26 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6704 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunun 97. maddesi değiştirilerek trafik kazası nedeniyle zarar görenin, dava yoluna gitmeden önce sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerektiği düzenlenmiştir.

Read More