News & Insights

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik Hk.

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle 28 Ekim 2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 11. maddesinin 3. fıkrasına[1] dayanılarak hazırlanmış olup, Yönetmelik ile belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin kurulmasından önce gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi konusunda sigortacıların görevleri düzenlenmektedir. Bunun yanında sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı veya lehtarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmeler ile ilgili olarak söz konusu kişilerin bilgilendirilmesi konusunda da yöntemler belirlenmektedir.

Yönetmelik’te düzenlenen bilgilendirme yükümlülüğü başta sigorta şirketleri ve acenteler olmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel sigortacılık mevzuatı kapsamında risk üstlenen tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bilgilendirmenin içermesi gereken asgari hususlar Yönetmelik’te düzenlenmiş olup buna göre; sigorta sözleşmesi yapılmadan önce sigortadan faydalanacak kişilere (i) sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgileri, (ii) sözleşemeye ilişkin genel uyarıları, (iii) verilen teminatları, (iv) sigorta teminatının istisnaları ile her bir sigorta türü için teminat kapsamı dışında olup da, poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetleri, rizikoları veya sözleşmeye eklenebilecek özel hükümler ve klozlara ilişkin bilgileri, (v) tazminata ilişkin genel bilgiler ile tazminat ödeme kurallarını (vi) şikâyet ve bilgi talepleri ile tahkim üyeliğine ilişkin bilgilerini ve (vii) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından (“Bakanlık”) talep edilecek diğer bilgi ve belgeleri içeren bilgilendirme metni verilmelidir.

Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta ettirene ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere yazılılık esas olmak üzere, sözlü ve yazılı şekilde yerine getirilecek ve sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce başlayan bu yükümlülük sözleşme sona erene kadar devam edecektir. Bilgilendirme yazılı olarak yapıldığı takdirde en az iki nüsha olarak düzenlenmelidir. Tarafların fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya işin mahiyeti gereği kalıcı veri saklayıcısı[2] ile bilgilendirme yapılabilir. Bilgilendirme çağrı merkezi veya telefon aracılığı ile yapılırsa da ilgili kişi konu ile ilgili olarak bilgilendirilerek görüşmeler kayıt altına alınmalıdır.

Bilgilendirme metninin kapsamı ve içeriğini belirleme konusunda Bakanlık yetkili kuruluştur.

Gerek Mülga Yönetmelik’te gerek Yönetmelik ile düzenlenen diğer bir yükümlülük ise ” Kamuoyunun Bilgilendirilmesi” başlığı altında internet sitesi kurma zorunluluğudur. Buna göre; Sigortacı, bilgilendirme faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturmak zorundadır. Sigortacı, ilgililerin ihtiyaç duyacakları bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaşabilmesi amacıyla sigortacı ilişkin genel bilgiler, faaliyet gösterilen branşlar, sözleşmeye konu rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta ettirenin, sigortalının ya da lehdarın hak ve yükümlülükleri ile bunların izlemesi gereken prosedür başta olmak üzere Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan bilgi veya belgelerin yer alacağı sayfa ve formları kolaylıkla okunabilir bir puntoda, ayrı ayrı ve ana sayfadan doğrudan bağlantı vermek suretiyle oluşturarak kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunacaktır.

Ayrıca sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan faydalanacak diğer kişilerin başta poliçe bilgileri ile tazminat ödemelerine ilişkin işlemlerin güncel haline internet aracılığıyla günlük olarak erişimini sağlamak amacıyla poliçe numarası, hasar dosya numarası veya sigortacı tarafından sağlanacak kullanıcı adı, şifre ya da benzeri kişisel bilgiler ile giriş sağlanabilecek gerekli bilgi işlem altyapısı kurulacaktır.

Bunların yanı sıra sigortacı, sigorta ettireni veya sözleşmeden menfaat sağlayacak kişileri; mevzuattaki değişiklikler başta olmak üzere, iflas veya tasfiyesini, ilgili branşlarda yapılan ruhsat iptallerini, tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi de ilgili kişilere 10 iş günü içinde bilgilendirmek ile yükümlü olup bu bilgilendirmeyi, Bakanlıkça uygun görülürse halinde basın ve yayın kuruluşlarıyla yerine getirilebilecektir.

Bilgilendirme yükümlülüğü Yönetmelik’te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde şekilde yapılmadığı takdirde sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi, uğradığı zararın tazminini de talep edebilecektir.

Bültenimiz ile alakalı olarak aklınıza takılan herhangi bir husus olması halinde ve daha detaylı bilgilendirme için her daim bizlere ulaşabilirsiniz.


[1]  “Sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri tarafından, gerek sözleşmenin kurulması gerekse sözleşmenin devamı sırasında sigorta ettiren, lehdar ve sigortalıya yapılacak bilgilendirmeye ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

[2] Kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden kurulacak her türlü araç veya ortam.


Av. Mahmut Barlas
Published :
Categories: Insurance & Reinsurance