News & Insights

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1 – GİRİŞ

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 18 Ocak 2024 tarihli 32433 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. 

2- YÖNETMELİK İLE GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmelik, bir dizi imla düzeltmesinin yanı sıra, tüzel kişi brokerleri ilgilendiren önemli değişiklikler getirmiştir. Majör nitelikteki değişikliklerin bir kısmı şöyledir: 

i. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği, artık Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlık tarafından değil; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı (“SEDDK”) tarafından yürütülecektir. 

ii. Tüzel kişi brokerlerin gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi ortaklarının Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 1/c fıkrasında sayılan suçlardan hüküm giymemiş olması aranacaktır. 

iii. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticilerin de 6. maddede sayılan, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlere tâbi olması kararlaştırılmıştır. 

iv. Tüzel kişi brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı, şirket türüne göre Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 2.500.000 TL’ye çıkarılmıştır. Getirilen asgari sermaye şartı, Yönetmeliğin yayınlandığı tarih itibarıyla mevcut brokerler ile ruhsat ve merkez dışı teşkilat başvurusunda bulunmuş gerçek ve tüzel kişiler bakımından uygulanmayacaktır. 

v. Mevzuata uygun olarak kurulmuş brokerler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede, brokerlik iş ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretleri kullanması yasaklanmıştır. 

vi. Sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerinin tehlikeye düşmesini önlemek amacıyla SDDK’ya, mevzuat hükümlerine aykırı davranan, mevzuatta aranılan şartlardan en az birini kaybeden veya yönetmeliğin aradığı asgari sermaye şartlarını sağlamayan brokerlerin aracılık faaliyetlerini “derhal” geçici olarak durdurma yetkisi tanınmıştır. 

3 – YÖNETMELİK İLE DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yönetmelik ile gelen değişiklikleri, karşılaştırmalı olarak ele almak suretiyle dikkatinize sunarız. 

18 OCAK 2024 TARİHLİ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (R.G. SAYI: 32433) İLE DEĞİŞTİRİLEN MADDELERE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 
ÖNCEKİ MADDE METNİ YENİ MADDE METNİ 
md.3/1-d – Tanımlar ve Kısaltmalar md.3/1-d – Tanımlar ve Kısaltmalar 
 d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, ı) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, i) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 
md.5 – Tüzel Kişi Broker md.5 – Tüzel Kişi Broker 
(1) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması. b) Anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş olması. 
c) 11 inci maddede belirtilen asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması. ç) Brokerlik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması. d) Genel müdür ile faaliyette bulunulan branşlar itibarıyla sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan sorumlu yeter sayıda genel müdür yardımcısı atanması.  
   
(1) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması. b) Anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş olması. 
c) 11 inci maddede belirtilen asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması. ç) Brokerlik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması. d) Genel müdür ile faaliyette bulunulan branşlar itibarıyla sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan sorumlu yeter sayıda genel müdür yardımcısı atanması.  (2) Tüzel kişi brokerlerin gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi ortaklarında 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartlar aranır.  
md.6 – Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları md.6 –Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları 
(1)  Gerçek ve tüzel kişi brokerlerin genel müdürlerinde ve sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan sorumlu genel müdür yardımcılarında 4 üncü maddenin ilk fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde sayılan nitelikler ile Ek-1/A-B’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlaması aranır. (1) Gerçek ve tüzel kişi brokerlerin genel müdürlerinde ve sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan sorumlu genel müdür yardımcılarında 4 üncü maddenin ilk fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde sayılan nitelikler ile Ek-1/A-B’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlaması aranır.  (2) Başka ünvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlere tâbidir.  
md.11 – Asgari Ödenmiş Sermaye, Özsermaye ve Malvarlığı md.11 – Asgari Ödenmiş Sermaye, Özsermaye ve Malvarlığı 
(1) Tüzel kişi brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 250.000 TL ve faaliyette bulunulacak her bir ruhsat için ilave 50.000 TL’dir. Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir.  (2) Birinci fıkrada belirtilen tutarların yanı sıra brokerler tarafından tesis edilecek her bir merkez dışı teşkilat için ilave 25.000 TL asgari ödenmiş sermaye aranır.  (1) Tüzel kişi brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne göre Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 2.500.000 TL ve faaliyette bulunulacak hayat ve hayat dışı alanlarındaki her bir ruhsat talebi için ilave 500.000 TL, reasürans alanındaki ruhsat talebi için ilave 1.000.000 TL’dir. Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir.  (2) Birinci fıkrada belirtilen tutarların yanı sıra brokerler tarafından tesis edilecek her bir merkez dışı teşkilat için ilave 250.000 TL asgari ödenmiş sermaye aranır. 
md.18 – Unvan md.18 – Ünvan 
(1) Brokerler, unvanlarında ruhsat alınan branşlara göre “sigorta brokerliği” “reasürans brokerliği” veya “sigorta ve reasürans brokerliği” ifadelerinden birini kullanır. Brokerler, mevzuata aykırı olmamak şartıyla unvanlarında ilave ifadeler de kullanabilir. (1) Brokerler, ünvanlarında ruhsat alınan branşlara göre “sigorta brokerliği” “reasürans brokerliği” veya “sigorta ve reasürans brokerliği” ifadelerinden birini kullanır. Brokerler, mevzuata aykırı olmamak şartıyla ünvanlarında ilave ifadeler de kullanabilir.  (2) Mevzuata uygun olarak kurulmuş brokerler dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, brokerlik faaliyetinde bulunamayacağı gibi ticaret ünvanlarında veya herhangi bir belgede, brokerlik iş ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz. 
md.21 – Müsteşarlıkça Alınacak Tedbirler ve Ruhsat İptali md.21 – Kurumca Alınacak Tedbirler ve Ruhsat İptali 
(1) Kanunun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı, mevzuatta aranılan şartlardan en az birini kaybettiği ve/veya 11 inci maddede öngörülen şartları sağlamadığı tespit edilen brokerler, Müsteşarlıkça uyarılır. Uyarının ardından ilgili brokerin durumu hakkında yapılan değerlendirme neticesinde, brokerin aracılık faaliyeti Müsteşarlıkça altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir veya ruhsatları iptal edilebilir.  (2) Birinci fıkraya istinaden uyarıda bulunulan ve/veya faaliyeti geçici olarak durdurulan brokerin uyarı tarihinden veya faaliyetin durdurulması halinde faaliyete yeniden başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde mevzuata aykırı uygulamaları devam ettirmesi halinde ruhsatları Müsteşarlıkça iptal edilir.  (3) Faaliyeti geçici olarak durdurulan ve Müsteşarlıkça ruhsatları iptal edilen brokerler, Müsteşarlık internet sayfasında duyurulur, BBS’ye işlenir ve TSB’ye bildirilir. (1) Kanunun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı, mevzuatta aranılan şartlardan en az birini kaybettiği ve/veya 11 inci maddede öngörülen şartları sağlamadığı tespit edilen brokerler, Kurumca uyarılır. Uyarının ardından ilgili brokerin durumu hakkında yapılan değerlendirme neticesinde, brokerin aracılık faaliyeti Kurul tarafından altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir veya ruhsatları iptal edilebilir.  (2) Birinci fıkraya istinaden uyarıda bulunulan veya faaliyeti geçici olarak durdurulan brokerin uyarı tarihinden veya faaliyetin durdurulması halinde faaliyete yeniden başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde birinci fıkrada belirtilen aykırılıkları devam ettirmesi halinde ruhsatları Kurul tarafından iptal edilir. (3) Kurum, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerinin tehlikeye düşmesini önlemek amacıyla, durumun aciliyetine ve önemine istinaden brokerin aracılık faaliyetini derhal geçici olarak durdurabilir. Durdurma işlemini müteakip birinci fıkra hükümleri yerine getirilir.  (4) Faaliyeti geçici olarak durdurulan ve ruhsatları iptal edilen brokerler, Kurum internet sayfasında duyurulur, BBS’ye işlenir ve TSB’ye bildirilir. 
md.22 Tutarların Artırılması md.22 Tutarların Artırılması 
   Bu Yönetmelikte yer alan maktu ve nispi tutarları %50’ye kadar (%50 dâhil) artırmaya veya azaltmaya Müsteşarlık yetkilidir. (1) Kurul, bu Yönetmelikte yer alan maktu ve nispi tutarları %100’e kadar artırmaya ve %50’ye kadar azaltmaya yetkilidir.  (2) 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tutarlar, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, her yıl Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi artış oranında güncellenir. 
 Geçici md.2 Asgari Ödenmiş Sermaye 
 YÖNETMELİĞE YENİ EKLENEN GEÇİCİ MADDE (1) 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile getirilen asgari ödenmiş sermaye şartı, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla mevcut brokerler ile ruhsat ve merkez dışı teşkilat başvurusunda bulunmuş gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaz. 

4- SONUÇ

Yönetmelik ile sigorta ve reasürans brokerlerini oldukça ilgilendiren, başta (i) ortaklarında aranan özellikler, (ii) sermaye miktarı, (iii) Yönetmeliğin yürütücü makamı olmak üzere önemli değişiklikler meydana gelmiştir.  

Yönetmelik değişikliğinin en önemli özelliklerinden biri de yalnızca brokerleri değil brokerler dışında kalan gerçek ve tüzel kişileri de ilgilendiriyor olmasıdır.  

Hem brokerlerin hem de tüm ilgililerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması ve mevcut uygulamalarını gözden geçirmesinin önemi tartışmasızdır.  

Yönetmelik değişikliği ile sigorta ve reasürans brokerliğine ilişkin sorularınız için bizlere her daim ulaşabilirsiniz. 


Av. Ozan BaşbakanAv. Mahmut Barlas
Published :
Categories: Insurance & Reinsurance