News & Insights

UETS adresi olmasına rağmen 7201 sayılı Kanunu’nun 21. maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan tebligatın usulüne uygun olup olmadığına dair Yargıtay kararı hk.

1. Giriş

Yargıtay, incelemiş olduğumuz kararında davalının UETS adresinin olmasına rağmen tebligatın 7201 sayılı kanunun 21. Maddesinde gösterildiği şekilde muhtara teslim edilmesi yöntemi ile tebliğ işleminin yapılmasının hukuka uygun olup olmadığını değerlendirmiştir.

2. Karara İlişkin

İlgili kararda Adalet Bakanlığı tarafından davalının UETS’de kayıtlı tebligat adresinin bulunup bulunmadığı tespit edilerek tebligatın buna göre yapılması gerekirken 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun elektronik tebligata ilişkin 7/a maddesinin göz ardı edilerek aynı Kanun’un 21’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca muhtara teslim yöntemi ile tebligat yapılmasının usul ve yasaya aykırı bulunduğu gerekçesiyle kararın kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

Yargıtayca yapılan incelemelerde; davalının 7201 sayılı Kanun’un 7/a maddesinin 2’nci bendine dayalı olarak elektronik tebliğ adresi bulunduğu ancak yine de davalıya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma zaptının usulüne uygun olarak 7201 sayılı Kanun’un 21’nci maddesine göre tebliğ edildiği, davalının UETS adresinin olmasına rağmen yargılamanın hiçbir aşamasında bunu ileri sürmediği, 7201 sayılı Kanun’un 32’nci maddesine göre tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, davalı vekili aracılığıyla temsil edilerek duruşmalara katıldığı ve tebliği öğrenmiş olduğu, hukuki dinlenilme hakkının sağlandığı ve bu durumun 6100 sayılı Kanun’un 27’nci maddesine de aykırılık teşkil etmediği kanaati getirilmiş olup Adalet Bakanlığının bu yöndeki kanun yararına temyiz talebinin REDDİNE karar verilmiştir.

3. Sonuç

Yargıtay 3.H.D., 2023/2687 E., 2024/164 K. sayılı kararı ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin 2’nci bendinde her ne kadar talep edilmesi halinde elektronik tebligat adresi oluşturulan kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmışsa da bu kişilerin kanunda belirtilen diğer usullere göre yapılan tebligatı öğrenmesi halinde usule uygun geçerli bir tebliğ işlemi gerçekleştiğini ve hukuki dinlenilme hakkının korunduğunu belirtmiştir.


Av. Furkan ŞahankayaAv. Birkay Garip
Published :
Categories: Other