News & Insights

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hk.

6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Elektronik Tebligat Yönetmeliği”) yayınlanmıştır. Adı geçen yönetmeliğe göre tebligatın elektronik yol ile yapılması zorunlu kurum ve kişiler, elektronik tebligat adresinin temin edilme süreci, tebligatın muhataba tebliğ usul ve esasları ile intibak süreci mevzuatımıza dahil edilmiştir.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre kanun ve mevzuata uygun olarak elektronik ortamda yapılan bütün tebligatlar, elektronik tebligat olarak kabul edilmiştir. Buna ilaveten Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre aşağıda sayılanlar için tebligatın elektronik yol ile yapılması zorunlu hale gelmiştir:

 1. Kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
 2. Mahalli idareler,
 3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
 4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
 5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
 6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
 7. Tüm özel hukuk tüzel kişileri,
 8. Noterler,
 9. Avukatlar,
 10. Arabulucular ve bilirkişiler,
 11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Artık tüm özel hukuk tüzel kişileri ve bunların vekilleri ile adli ve idari yargı birimleri ile icra müdürlüklerine tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.       

Zorunluluk kapsamına dahil edilen gerçek ve tüzel kişiler, birimler ve kurumlar için elektronik tebligat adresi temin edilmesi amacıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuru için gerekli evraklar Yönetmeliğin 6. Maddesinde sayılmıştır. Başvuru, zorunluluğun başlama tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılacaktır.

PTT ise başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde elektronik tebligat adresi gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturacak ve UETS adı verilen elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından oluşturulan sisteme kaydedecektir. Oluşturulan bu adres PTT tarafından adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderilecektir. Teslim işlemi tamamlandıktan sonra ise bu adresler tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin derhal kullanımına sunulacaktır.

            Elektronik tebligatın muhataba tebliğ edilme süreci ise şu şekilde ilerleyecektir:

Öncelikle tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci elektronik tebligat mesajını hazırlayarak UETS’ye teslim edecek, UETS ise bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletecektir. UETS’de yapılan her işlem kayda alınacak ve bu kayıtlar Yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca aksi ispat edilmedikçe kesin delil olarak kabul görecektir. Elektronik yolla yapılacak olan tebligat fiziki olarak yapılan tebligattan farklı olarak ulaşma anında sonuç doğurmayacak, Yönetmeliğin 9. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi 01.01.2019 olup elektronik tebligat zorunluluğu yürürlük tarihi itibariyle başlayacaktır. Adres temini için başvurular ise yürürlük tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde yapılacaktır.

            Tebligatın elektronik şekilde yapılma zorunluluğu ile birlikte yıllardır hayatımızda var olan fiziki tebligat uygulamasının devam edip etmeyeceği akıllara takılan hususlardan biridir. Yönetmeliğin 16. Maddesinde elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması durumunda diğer tebligat usullerine başvurulacağı düzenlenmiştir. Madde lafzen yorumlandığında her ne kadar elektronik tebligatın zorunlu olduğu durumlarda fiziki tebligatın yapılmayacağı kanaatine varılsa da henüz uygulamasının bir örneğinin bulunmamasından dolayı bu aşamada net bir şey söylemek mümkün değildir. Konu ile ilgili gelişmeleri takip ediyor ve sizlerle paylaşıyor olacağız.

Temennimiz elektronik tebligatın, fiziki şekilde yapılan tebligatın doğurduğu sorunları ortadan kaldıracak olmasıdır. Elektronik sistemin gerekli ve yeterli özelliklerle donatılması durumunda elektronik tebligat usulünün diğer tebligat usullerinden çok daha güvenilir bir yol olacağı kanaatindeyiz. Siz müvekkillerimizin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi itibariyle yapılacak olan tebligatlarda hak kaybına uğramamak adına daha dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

            Bültenimiz ile alakalı olarak aklınıza takılan herhangi bir husus olması halinde ve daha detaylı bilgilendirme için her daim bizlere ulaşabilirsiniz.

            Saygılarımızla,


Av. Mahmut Barlas
Published :
Categories: Other