News & Insights

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hk.

Avrupa Birliği rekabet hukuku mevzuatı ile uyumlu bir rekabet mevzuatı oluşturulabilmesine yönelik olarak hazırlanan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Rekabet Kurumu’nun idari işleyişine ilişkin ve Türk Rekabet Hukuku’nun esasına yönelik Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) getirilecek birçok düzenlemeyi içeren bu değişiklik ile ilgili olarak bazı önemli başlıkları aşağıda dikkatinize sunarız.

Muafiyet Konusunda Kendi Kendini Değerlendirme Yöntemi

Teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin, Kanun’un “Muafiyet” başlıklı 5. maddesinde belirtilen koşulları sağlanması halinde rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara, uyumlu eylemlere ve kararlara karşı Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından muafiyet uygulanmasına karar verebileceği yönündeki hüküm, “şartların tamamının sağlanması durumunda teşebbüslerin muafiyetten faydalanacağı” şeklinde değiştirilmiştir.

Halihazırda pratikte uygulanmakta olan bu yöntem söz konusu değişiklik ile Kanun’a da getirilmekte olup muafiyetten yararlanmak isteyen teşebbüsler muafiyet değerlendirmelerini kendi kendilerine yapabilecek olup isteğe bağlı olarak Kurul’a başvurabileceklerdir.

Rekabet İhlallerinin “De Minimis” Kapsamında Soruşturulmaması

Kanun’un “Ön Araştırma Süreci” başlıklı 41. maddesinde yapılan değişiklik ile Kurul’un pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu yapmayabileceği düzenlenmiştir. Bu değişikliğin bir sonucu olarak Kurul’a soruşturma sürecinde bir nev’i takdir yetkisi tanınmış olup söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin esasların Kurul tarafından çıkartılacak bir Tebliğ ile düzenlenmesi öngörülmüştür.

Bu takdiri yetki sayesinde açılacak soruşturmalarının sayısının azalması fakat Kurul’ın konservasyonu daha yüksek olan soruşturmalara yoğunlaşması beklenmelidir.

Rekabet Soruşturmalarında Taahhüt ve Uzlaşma Mekanizmaları

Kanun’un “Kurulun Soruşturmaya Başlaması” başlıklı 43. maddesinin başlığı değişiklik ile “Soruşturmaya Başlanması, Taahhüt ve Uzlaşma” olarak değiştirilmekte ve mehaz Avrupa Birliği mevzuatında bulunan taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin Türk Rekabet Hukuku mevzuatına kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu değişiklik ile getirilen taahhüt müessesesi ile ön araştırma ya da soruşturma sürecinde olan teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, Kurul’a taahhüt sunabilecek olup Kurul tarafından bu taahhütlerin rekabet ihlallerini giderilebileceğine kanaat getirildiği takdirde bu taahhütler, ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verilebilecektir.

Yine değişiklik ile getirilen uzlaşma müessesesi ile Kurul ve hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilecek ve uzlaşma sonucunda hükmedilecek idari para cezasında %25’e kadar indirim uygulanabilecektir.

Yerinde İnceleme Yetkisinin Bilişim Sistemlerini de Kapsaması

Kanun’un “Yerinde İnceleme” başlıklı 15. maddesinde belirtilen Kurul’un inceleme yaparken yazılı veya sözlü açıklama talep edebilmesi, teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin yerinde inceleme yapabilmesi, evraklar, belgeler gibi fiziki alanların incelenebilmesi ve gerekirse suretinin alınabilmesi gibi yetkilerinin yanında yapılan değişiklik ile elektronik ortamda ve bilişim sistemlerinde bulunan her türlü veriyi inceleme yetkisi getirilmiştir.

Bu değişiklik ile birlikte Kurul uzmanlarının uzaktan bilgisayar sunucularına erişiminin ve uzaktan yerinde inceleme yapabilmelerinin önü açılmıştır.

Yapısal Tedbirler

Kanun’un “İhlale Son Verme” başlıklı 9. maddesinde yapılan değişiklikle, Kurul’un nihai kararlarında yapısal tedbirler alabileceğine ilişkin düzenlenme getirilmiştir. Değişikle birlikte Kurul, Kanun’un “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı 4. maddesinin, “Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” başlıklı 6. maddesinin veya “Birleşme ve Devralmalar” başlıklı 7. maddesinin ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için gereken yapısal tedbirleri nihai kararında bildirebilecektir. Bununla birlikte, söz konusu değişiklikte yapısal tedbirlerin daha önce uygulanan davranışsal tedbirlerin sonuç vermemesi neticesinde uygulanacak istisnai bir yetki olduğu belirtilmiştir.

Hakim Durum Testi Yerine Etkin Rekabetin Önemli Ölçüde Azaltılması Testi

Kanun’un “Birleşme veya Devralma” başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklik ile, birleşme ve devralma işlemleri sonucunda ortaya çıkabilecek olan tek taraflı etkilerin ve iş birliği etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilmesi amacı ile hakim durum testi yerine Avrupa Birliği Hukukunda uygulanan “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması” testi getirilmektedir. Etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi ile hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi sonucunu doğuran işlemlerin yanı sıra rekabeti önemli ölçüde azaltabilecek işlemler de yasaklanabilecektir.

Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim bizlere ulaşabilirsiniz.


Av. Mahmut BarlasAv. Çağdaş Altınova
Published :
Categories: Competition & Antitrust