News & Insights

Ticaret Bakanlığı’nın Kar Dağıtımlarının Kısıtlanmasına İlişkin Duyurusu Hakkında

Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”)’ne 31.03.2020 tarihinde iletmiş olduğu Kar Dağıtımlarına İlişkin Duyuru ile Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunması için kar dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin duyurunun, tüm firmalara iletilmesi istenmiştir. Bu sebeple TOBB, 01.04.2020 tarihinde tüm oda ve borsalara sermaye şirketlerinde kar dağıtımının sınırlandırılması ile ilgili yazıyı göndermiştir.

28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 13/5 maddesi uyarınca Bakanlıkça şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur. Anılan madde uyarınca sermaye şirketleri 2020 yılı içerisinde yapacakları genel kurul toplantılarında duyuruda belirtilen hususları gündemlerine koymak ile yükümlüdürler.

Gönderilen duyuru ile Bakanlık, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin (Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında;

  1. Geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmeyeceği,
  2. 2019 yılı net dönem karı dağıtılacaksa %25’ini aşmadan dağıtılabileceği,
  3. 2020 yılı için yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmeyeceği,

belirtilmiştir.

Yönetmelik’in ilgili maddesinde Bakanlıkça görüşülmesi istenen konuların yalnızca gündeme konulması zorunlu olup, şirketlerin bu talebi gündeme aldıktan sonra aksine karar almalarına engel herhangi bir durum mevcut değildir.

Sonuç olarak, koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişi olan şirketlerde de görülmektedir. Bu sebeple Bakanlığın bu talebi ile sermaye şirketlerinin aktif ve pasiflerinin korunmasının amaçlandığı, Türk Ticaret Kanunu’nun “Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu”nu düzenleyen 376. Maddesine dikkat çekildiği ve kar dağıtımı sınırlaması ile bu durumun önüne geçilmesinin amaçlandığı ve bu sebeple tavsiye niteliğinde bir duyuru yayınladığı görülmektedir.

Bu sebeple kar dağıtımının sınırlanması yönünde karar alınmasının sermaye şirketleri açısından faydalı olacağı görüşündeyiz.

Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim bizlere ulaşabilirsiniz.


Av. Mahmut BarlasAv. Çağdaş Altınova
Published :
Categories: Corporate Support, Mergers & Acquisitions