News & Insights

7440 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılması Hakkında Genelge

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.03.2023 tarihli yapılandırmaya yönelik genelge yayımlanmıştır.

Yapılandırmanın konusunu tahakkuk edildiği halde ödenmemiş SGK alacakları oluşturmaktadır.

Yapılandırma kapsamına birçok ödenmemiş alacak girmekle birlikte tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan işverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar ve kanuni faizler de yapılandırma kapsamına alınmıştır. Başvuru, Kurum’un rücu alacağının tahsilatını takip eden sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla yapılabilecektir.

7256 sayılı Kanun ve 7326 sayılı Kanun’un 7. maddesinin ilgili hükümlerine göre borçları yapılandırılan, yapılandırmaya istinaden ödemeleri devam eden ve taksit ödeme yükümlülükleri bozulmayan alacaklar açısından, talep etmeleri halinde bütün borçluların 7440 sayılı Kanun uyarınca yapılandırmadan yararlanabilecekleri genelgede düzenlenmiştir.

Yapılandırma talebinde bulunacak borçluların en geç 31.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili SGK İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Hesaplanacak tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir. Ödenecek tutarların ilk taksitini 30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler hâlinde azami kırk sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Yukarıda anılan kapsama giren her türlü borçlar ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından, 12.03.2023 kadar geçen süre için Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, düzenlenen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

            Yukarıda anılan kapsamlara giren alacaklarda, Kurum tarafından rücu davası açılmamış, icra/dava yoluna başvurulmuş ve henüz ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmış/karara çıkmamış durumlarda, Kurumun yetkili görevlilerince ya da Bakanlık iş müfettişlerince tanzim olunan raporlarda veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında belirlenen kusur oranları dikkate alınarak borçlar yapılandırılacaktır.

              Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan rücu davalarının karara çıkıp kesinleşmesi halinde kesinleşen kusur durumuna göre, bakiye Kurum alacağı için açılan ve derdest olan davalardaysa kesinleşen kusur durumuna göre kurum alacağı sabit ve belirli olduğundan talepte bulunulması halinde kurum alacağı yapılandırılabilecektir.

              Mahkeme kararı ile kusur oranı belirlenmiş, ancak istinaf/temyiz aşamasında olduğu için henüz kararın kesinleşmemiş olduğu durumlarda kararın kesinleşmesiyle fark alacağın oluşması halinde, bakiye tüm alacakların ayrıca ödeneceğine ilişkin taahhüt alınarak mahkeme kararı ile belirlenen kusur oranında yapılandırma mümkün olacaktır.

            Yapılandırmadan yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmeyecek ve bu alacaklar için icra takibi yapılamayacaktır. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri ise geri talep edilemeyecektir.

            Ayrıca, yapılandırma kapsamında ödemesi yapılmış alacaklar bakımından daha önceden başlatılmış bir icra takibi varsa, bu takiplerden kaynaklanan avukatlık ücreti, icra takip giderleri ile bu takipler nedeniyle açılmış davalara ilişkin yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ilerinin karşılıklı olarak talep edilemeyeceği hususu da Genelge’de yer almaktadır.

Bu genelge akabinde gerçekleşecek güncel gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim bizlere ulaşabilirsiniz.


Av. Furkan ŞahankayaAv. Merve Özbek
Published :
Categories: Other