News & Insights

Zorunlu arabuluculuk ilk oturumuna mazeretsiz katılım sağlanmaması hali hakkında AYM Kararı

1. GİRİŞ

Anayasa Mahkemesi tarafından 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 06/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Kanun’un 23. Maddesiyle eklenen 18/A maddesinin (11) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 13., 35. ve 36. Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptallerine karar verilmiştir.

2. KARARA İLİŞKİN

Çorum Tüketici Mahkemesi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesinin (11) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yazılı “… bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.” bölümünün ve ikinci cümlesinin (“…Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez…”) Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla kuralların iptalleri için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmelerde Anayasa’nın 36. maddesinde mahkemeye erişim hakkının korunduğunu, itiraz konusu kuralların ise dava sonucunda haklı çıkan tarafın bu dava yönünden karşı taraftan alması gereken yargılama gideri ve vekalet ücretinden yoksun bırakılmasını öngörerek mülkiyet ve mahkemeye erişim haklarına sınırlama getirildiği belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından ayrıca her ne kadar itiraza konu kuralların ilk toplantıya katılma yönünde tarafları teşvik edip arabuluculuk kurumunun işlerliğini ve yargılamaların gereksiz yere uzamasını engelleme amacı taşısa da bu kurallar ile kişilere yüklenen külfetin aşırı ve orantısız sonuçlar doğurması nedeniyle kamu yararı ile mülkiyet hakkı ve mahkemeye erişim hakları arasında adil dengenin sağlanamadığı kanaati getirilmiştir.

3. SONUÇ

Anayasa Mahkemesi Tarafından 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 06/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Kanun’un 23. Maddesiyle eklenen 18/A maddesinin (11 ) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “… bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.” bölümünün ve ikinci cümlesinin, Anayasa’nın 13., 35. ve 36. Maddelerine aykırı olması sebebiyle iptaline; kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğü girmesine karar verilmiştir.


Av. Furkan ŞahankayaAv. Birkay Garip
Published :
Categories: Dispute Resolution