News & Insights

İnşaat All Risk Sigortası Genel Şartları ile İlgili Yargıtay Kararı Hk.

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası kaynaklı davalarda uygulamaya konu olan, İnşaat All Risk Sigortası Genel Şartları’nın A.4-h maddesince mevzuattaki uygulama farklılıklarının giderilmesi amacıyla Yargıtay’ın emsal kararları mevcuttur. Buna ilişkin olarak; 22/06/2022 tarih, 2021/1515 E., 2022/5182 K. Sayılı Yargıtay 11. HD. kararında ifade edilen hukuki değerlendirmelerin, bu husustaki uyuşmazlıkların sonuçlandırılmasına ilişkin fayda sağlayacağı görüşündeyiz.

Sigorta Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu karara ilişkin değerlendirme yapan Yargıtay, eksik değerlendirmeyle hüküm kurulmasının hukuka aykırı olduğunu bildirmiştir. Bu değerlendirme İnşaat Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları A.4-h maddesince plan ve projeye aykırı yapılan bina hasarının teminat dışında bırakılmasının, sigorta kapsamındaki diğer zararları teminat dışı bırakmayacağı yönündedir.

Dava, İnşaat All Risk Sigorta Poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. İtiraz Hakem Heyetince, hem başvuru sahibinin yapısında oluşan zarar hem de yapı içerisindeki emtialara ve 3.kişilere verilen zararların yapının plan ve projeye aykırı olarak yapılması nedeniyle meydana gelmiş olduğu, İnşaat All Risk Sigorta Poliçesi kapsamında ve İnşaat All Risk Sigorta Poliçesi Genel Şartları gereğince sigorta teminatı içinde olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. İnşaat All Risk Sigortası Genel Şartları’nın A.4-h maddesince proje hatasından kaynaklanan zararların teminat dışı olduğu düzenlenmiş ise de, söz konusu sigorta genel şartlarındaki düzenleme gereğince sadece plan ve projeye aykırı olarak yapılan bina hasarı teminat dışında bırakılmakta, sigorta kapsamındaki diğer zararlar bakımından sigorta şirketinin sorumluluğu devam etmektedir. Bu durumda 3. kişilerin zararları ile yıkılan bitumin deposu içerisindeki malzemelerinde sigorta poliçesi kapsamında olup olmadıkları, hem sigorta genel şartları hem de özel şartlardaki düzenlemelerde göz önünde bulundurulmak suretiyle davacının 3. kişilere yaptığı ödemeler değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ve eksik incelemeye dayalı olarak yazılı gerekçe ile başvurunun reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Netice itibariyle; yapı projeye uygun olmasa da Diğer teminat kalemleri bakımından sigorta himayesi devam etmektedir.

Bültenimiz ile alakalı olarak aklınıza takılan herhangi bir husus olması halinde ve daha detaylı bilgilendirme için her daim bizlere ulaşabilirsiniz.


Av. Furkan Şahankaya
Published :
Categories: Insurance & Reinsurance