News & Insights

İşveren Mali Mesuliyet Sigortalarında taşeron klozunun yorumuna yönelik Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25.01.2023 tarihli kararı

İş Kanunu’na göre asıl işveren, alt işverenin işçilerinin uğradığı zararlardan dolayı işçiye karşı alt işverenle birlikte sorumludur. Müteselsil sorumluluk olmasının en büyük sonucu olarak alt işverenin (taşeronun) işçileri, uğradığı iş kazaları için açacakları tazminat davalarını doğrudan asıl işverene yöneltebilirler.

Bu müteselsil ilişki sebebiyle, uygulamada sıklıkla İşveren Mali Mesuliyet Sigorta poliçesinde alt işveren işçilerinin teminat altına alınmadığı durumlarda yalnızca sigortalı olan işverenin kusuru oranında sigortacının sorumlu olup olmadığı tartışılmaktadır. Yargıtay 11. HD. 2021/5843 E., 2023/512 K. ve 25.01.2023 tarihli kararı ile bu tartışmalara son vermiş ve poliçe özel şartlarının önemini ortaya koymuştur.

Yargıtay Kararı’na (“Karar”) konu uyuşmazlıkta; alt işveren işçisinin iş kazası sonucu vefat etmesi neticesinde hak sahiplerine ödenen tazminat miktarı işveren mali mesuliyet teminatı kapsamında sigortalı asıl işverenin kusuru oranında Sigorta Şirketi’nden talep edilmektedir.

Sigorta şirketi, poliçenin notlar kısmında yazılı “taşeron tali müteahhit teminat haricidir” ibaresi gereği talebin teminatta olmadığı savunması yapmıştır.

Sigorta Tahkim Komisyonu, başvurunun sigorta şirketi aleyhine kabulüne karar vermiştir.

Kararın Sigorta Şirketi tarafından Temyiz edilmesi üzerine; Yargıtay, TTK. M.1409’u yeni tarihli genel kanun olması nedeniyle eski tarihli özel hüküm niteliğinde bulunan Sigortacılık Kanunu m.11/4’e göre daha üstün tutmuş ve sadece poliçede yazılı rizikoların teminat dahilinde olacağını, bu itibarla davacının dayandığı poliçede taşeron firma çalışanının kazaya uğraması ve vefat etmesi şeklindeki rizikonun teminat kapsamına alınmadığı gerekçesi ile davanın reddi gerektiğini belirterek, kararın bozulmasına karar vermiştir.

Bu karar taşeron klozunun bulunmadığı ve/veya teminat dışı bırakıldığı durumlarda taşeron işçisinin uğramış olduğu kazalardan dolayı sigorta şirketinin sorumluluğunun olmadığına dair emsal teşkil edecektir.

Bültenimiz ile alakalı herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim bizlere ulaşabilirsiniz.


Av. Furkan Şahankaya
Published :
Categories: Insurance & Reinsurance