News & Insights

Servis aracını beklediği sırada ayva keserken yaralanan işçinin uğradığı kazanın iş kazası olduğuna dair Yargıtay Kararı Hk

1. GİRİŞ

Yargıtay, işçilerin işyeri sınırları içerisinde uğramış olduğu kazalarda, kazanın salt olarak yapılan işle ilgili olması şartının aranmayacağına hükmetmiştir

2. KARARA İLİŞKİN

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle müvekkilinin yaşamış olduğu kaza hadisesine ilişkin olarak SGK müfettişlerince olayın iş kazası olamayacağı yönünde rapor verildiğini, işbu tespit davası ile kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı SGK vekili cevap dilekçesinde özetle meydana gelen el kesilmesi olayının davacının servis aracı beklediği sırada ayva kesmesi sonucunda oluştuğunu, olayın SGK müfettiş raporunda tespit edildiği üzere iş kazası olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

İlk Derece Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde davacının servis beklediği sırada ağaçtan kopardığı ayvayı yemek için kestiği esnada elinin kesildiği, bu halde gerçekleşen olayın, işçinin ağır kusurundan ve kendinden kaynaklı olduğu, iş yerinde yapılan işle alakalı olmadığı ve uygun illiyet bağı bulunmayan olayın iş kazası olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili, işverenin meydana gelen iş kazasında kusurunun bulunup bulunmadığı hususunun illiyet bağı yönünde değerlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi, davacının servis aracı beklediği sırada ayva keserken sol el avuç içi ve parmaklarını kesmesi şeklinde gerçekleşen kazanın, işyerinin bahçesinde işçi getirip götüren servis aracı beklerken meydana geldiğinin tespit edildiğini, kazanın iş kazası olarak kabul edilmesi gerekirken reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu belirterek İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın kabulü ile davacının, davalı işyerinde geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar vermiştir.

Davalılar tarafından aynı nedenlerle temyiz yoluna başvurulmuş olup temyiz incelemesi sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi kararının ONANMASINA karar verilmiştir

3. SONUÇ

Yargıtay 10.H.D., 2023/8784 E., 2023/9429 K. sayılı kararı ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun iş kazasının tanımı başlıklı 13.Maddesinde sayılan hallerin ne kadar geniş yorumlanabileceği ortaya konulmuştur.


Av. Furkan ŞahankayaAv. Birkay Garip
Published :
Categories: Dispute Resolution, Insurance & Reinsurance